GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Integritetspolicy Arcotify Bostadslyftet AB

Arcotify Bostadslyftet AB hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)

Vilka uppgifter hanterar vi? Så här behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det f

Arcotify Bostadslyftet AB behandlar de personuppgifter som lämnats till oss.1
Det kan vara namn, e-postadresser, telefonnummer och postadresser.
I enstaka fall förekommer personnummer då vi för privatkundräkning ansökt
om Bygglov, där dessa uppgifter ingår. Även övrig information som du som kund lämnat oss för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig.

Behandling av personuppgifter

Begreppet behandling enligt Dataskyddsförordningen omfattar i stort sett allt som kan göras med personuppgifter, såsom samla in, registrera, lagra, bearbeta, rätta, överföra eller radera. All behandling omfattas av kraven i Dataskyddsförordningen oavsett om behandlingen sker elektroniskt eller manuellt.

Arcotify Bostadslyftet AB behandlar dina personuppgifter enligt de rättsliga grunder som finns i Dataskyddsförordningen. I de fall där vi begär ett samtycke från dig, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller en uppgift av allmänt intresse är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi måste följa arkivlag och andra lagar, vilket kan innebära krav på längre bevarandetid.

Vart förekommer dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan finnas i vår telefon och e-postregister (outlook).
I vårt faktureringsprogram (Fortnox). I respektive uppdrag som du ingår i kan dina uppgifter finnas i projektets kontakt- och distributionslista med namn, telefonnummer och e-postadress.

Vilken information lämnas/hanteras?

Dina personuppgifter förekommer i vårt system då du varit byggherre,
beställare, entreprenör, leverantör eller ingått i en projekteringsgrupp.
Arcotify Bostadslyftet AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra vårt åtagande mot dig, för att ge god och välfungerande service.
Dina uppgifter delas vanligtvis inom projektgruppen för uppdraget.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Arcotify Bostadslyftet AB personal.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver detta på
grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller en
tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter för
marknadsändamål till tredje.

Hur sparas och skyddas dina uppgifter?

Arcotify Bostadslyftet AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål vi samlat in dem för. Bygghandlingar ska enligt ABK 09 bevaras under minst 10 år. Under denna tid kan personuppgifter knutna till handlingarna vara sparade.

Arcotify Bostadslyftet AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.
Leila Heydari på Arcotify Bostadslyftet AB ansvarar för Dataskyddsfrågor.
Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig. Du kan begära radering av dina personuppgifter om de inte föreligger
lagstadgat krav på lagring, tex bokföring mm.
Om du vill utnyttja dina rättigheter till radering skicka ett brev eller e-post till
adressen upp till vänster på sidan.

Vi är skyldiga att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Hos oss säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med personuppgiftsbehandlingen.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter:

Frågor?

Kontakt angående vår personuppgiftshantering sker via info@arcotify.se eller 0793499229.

Det finns även ett Dataskyddsombud, som heter Sahar Aliakbar. Hon kan kontaktas via: info@arcotify.se.